NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Son günlerde gündemde olan doların yükselmesi,
iki ülke arasındaki bu ekonomik çatışma,
ekonomik bir savaşın kapılarını açtı.
ABD tarafından papazın Türkiye’nin elinde olması ve vermeyi reddetmemiz
nedeni ile türkiyeye ciddi bir yaptırım uygulandı.
Türkiye ise papayı vermemeyi direterek abd ye meydan okuduğunu
açıkca belli etti. bunların ardında harekete geçilmesi ve başka ülkelerden
türkiye'ye destek gelmesi ile dolarda bir düşüş yaşanmaya başlansa da her an tekrar yukselişe geçebilir üretim odaklı çalışmaya başlanmaz ise
doların artmasına bunlar engel olamayabilir.
bu ekonomik savaşın gelecekte neler olabileceğinin bilgisini sizlere sunuyoruz.
Eğer amerika türkiyeye bu yaptırımı yapmaya devam ederse
Türkiye’nin kardeş ülkeleri amerikayla yapılan alışverişleri bağlarını sonlandırır ve Amerika ciddi bi zarara uğrar
Türkiye’nin kesinlikle geri adım atmaması ve net tavır sergilemesi
amerikanın düşünceleri arasında yoktu belkide? Amerika daha önce de çoğu ülkeyle bu tip sorunlar yaşadı ve yaptırımlar uyguladı.
Ama türkiye geri adım atmamakta oldukça kararlı abd malı olan teknolojileride kulanmama kararı almaya doğru yönelen türkiye iphone gibi ünlü amerikan markalarının
ülkeye alımlarını durdurmaya başladı ve dost ülkelerin teknolojisine yönelmesi için halka çağrıda bulundu ABD ve Türkiye arasında ilerleyen günlerde bu ekonomik
savaş biticek mi yoksa daha mı kötüye gidicek hep birlikte göreceğiz Umuyoruz ve inanıyoruz ki bu ekonomik savaş son bulucak ve herşey eski haline geri dönücek.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.