Online note taking app - Notes.iowhat is notes.io

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

De tweede twitteropdracht gaan we maken met "notes.io". In deze opdracht kun je niet meer typen. Je moet dus een nieuwe pagina aanmaken. Typ in de adresbalk bovenaan: notes.io ( zonder www). Klik in deze pagina in het gele gedeelte en dan kun je gaan typen. Ben je klaar? Klik dan rechts op "Short". Nu zie je een internetadres en daaronder en "t" een "f" en een "ff". Klik op de "t" en deel jouw getypte tekst via Twitter.

De opdracht van deze week:
Maak een elfje over de herfst. Weet je niet wat een elfje is? Kijk maar eens op deze website op pagina 4: http://www.onderwijsmaakjesamen.nl/wp-content/uploads/2011/01/gedichtenkaarten.pdf
Of kijk hier eens: http://elf.je/gedicht.html

Je maakt dus een soort gedicht, het hoeft niet te rijmen. Succes...... juf Linda
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;

Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesio

Regards;
Notes.io Team

     
notes.io background
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.